این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر

قربانیان جهل و تعصّب و تبعیض