برنامه کامل ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی