میقات سوّم – ق۴

صنم بیگم به خواست خانم جان باز هم از طاهره می گوید. خانم جان باز هم غمگین است و این بار کمی خشمگین. اما صنم بیگم…