گنجینه (۱۸) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

شرط‌ بندی، قمار، شرب خمر و… در این قسمت از گنجینه. آیا این‌ها در آئین بهائی مجاز هستند؟