برنامه کامل ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی

لینک کوتاه شده این نوشته:
http://persianbahaimedia.org/?p=20209