کافه گپ – ق۳

رابطه‌ بین زنان و مردان در ادیان گذشته و در دیانت بهائی و نقش طاهره در پیشرفت این رابطه در دنیای امروز در این قسمت از کافه گپ.