خبرنگار – چهل و یکمین همایش سالانه انجمن مطالعات بهائی آمریکای شمالی

گفتگو با: دکتر مهران کیایی، از اعضای هئیت مدیره انجمن