تاریخ به روایت مورّخ (۳۰) – تیراندازی به شاه و حوادث پس از آن

نبیل: حضرت بهاء الله هنوز در افجه بودند که واقعه رمی شاه اتفاق افتاد.
ماندانا : چیِ شاه؟ چه اتفاقی؟!
نبیل: رمی شاه یعنی تیراندازی به شاه…