کافه گپ – مدنیّت الهی ق۳ و آخر

همکاری دین و سیاست چه نقشی در تمدّن بشری می‌تواند ایفا کند؟.
پارسا فنائیان و شهرام آناهید.