رگ جهان – شرایط تاریخی‌ واجتماعی در زمان نگارش رساله مدنیه

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که شرایط تاریخی‌ و اجتماعی در زمان نگارش رساله مدنیه چگونه بود؟


این برنامه را از یوتیوب تماشا کنید.