فردایی بهتر – ق۱۰

ورونیک ، دردناک ترین اتفاق زندگیش را برای ما بازگو می کند و اینکه چطور این اتفاق ، تبدیل به عاملی برای رشد شخصیت او شده تا او را برای داشتن فردایی بهتر مهیا کند.