یکصد و نود – خشونت

آیا تعلیم و تربیتی‌ مبتنی‌ بر خشونت میتواند نتایج مثبتی به ارمغان آورد؟