فصل مشترک – ف۲ نوجوان و جامعه

چطور می‌توان برای ساخت یک جامعه بهتر از نیروی نوجوان بهره برد؟ مستند حرکت از مسیرهای مختلف نمونه‌ای از این تلاش را به تصویر میکشد