تاریخ به روایت مورّخ (۲۸) – نگارش کتاب تاریخ نبیل

ماندانا: یعنی کتاب شما در اصل خیلی مفصل تره؟
نبیل: بله. آن کتاب تا پایان حیات حضرت بهاء الله را در برمی گیرد و ترجمه و تلخیص شده است
ماندانا : مگه شما این کتاب رو به چه زبونی نوشته بودید؟