صفحه نمایش (۱۳) – عبدالحسین نوشین ق۳

بخش سوّم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق وکارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش سوّم و پایانی.