یک دقیقه سلامتى – نفس کشیدن

اگر از فردا به ما بگن اکسیژن پولى شده بوالله هممون میریم صف مى کشیم! روزانه نفس عمیق مى کشى؟

لینک یوتیوب: