اندر احوالات ما جوونا (۱۹) – رسیدن به موفّقیّت

موفقیت: رسیدن به موفقیت یکی از اهداف اصلی زندگی ما جووناست و همیشه براش تلاش می کنیم