تاریخ به روایت مورّخ (۲۴) – زندانی شدن حضرت بهالله برای اوّلین بار

نبیل: البتّه، دراینجا اوّلین باری را می خواهم تعریف کنم که حضرت بهالله به زندان افتادند.
ماندانا : حتما به خاطر این بود که دیانت حضرت باب را منتشر می کردن، نه؟