یکصد و نود زنان – آزادی زنان

آیا ادیان مانعی در جهت آزادی زنان هستند؟

لینک برنامه در یوتیوب: