شوق یادگیری (۲۶) – معلّم- دانش آموز- والدین

لزوم ارتباط تنگاتنگ وهمیشگی والدین و معلمین برای آنکه دانش آموز به نتایج مطلوب برسد.