کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۸

در برنامه‌ این هفته‌ کافه گپ، نسیم مهرآیین در گپ و گفت با پارسا فنائیان به کلاس‌های اطفال خواهد پرداخت.