اندر احوالات ما جوونا (۱۷) – معضل سیگار کشیدن

معضل سیگار کشیدن: تصورات اشتباه می تونن دلایل عمده گرایش جوونا به سیگار کشیدن باشن