تاریخ به روایت مورّخ (۲۲) – حاج میرزا آقاسی

حاجی میرزا آقاسی از شدت خشم آتش گرفت و حضرت بهاءالله را خواست و گفت « من نمی دانم به پدر شما چه کرده ام که این را در حق من می نویسد. ببینید در مورد من چه نوشته است».