این روزها به یاد تو – به یاد نوید خانجانی

فعال حقوق بشر، فعال حق تحصیل و حقوق اقلیتها