شوق یادگیری (۲۳) – غول ترسناک ق۱

بررسی عواملی که موجب ترس از امتحان می شود.