شوق یادگیری (۲۲) – هوش اجتماعی ق۳

یکی از راههای تقویت هوش اجتماعی ارتباط کودک با کودک است که مهمترین آنها بازی است.