شوق یادگیری (۲۱) – هوش اجتماعی ق۲

ادامه بحث هفته گذشته با توجّه به اینکه هوش اجتماعی آموزشیست این آموزش ها چگونه است.