اندر احوالات ما جوونا (۱۳) – داشتن ماشین و رانندگی

توانایی رانندگی کردن به ما جوونا حس استقلال میده، فقط باید مواظب باشیم به کسی آسیب نرسونیم.