شوق یادگیری (۲۰) – هوش اجتماعی ق۱

کودکانی که در روابط اجتماعی سالم موفّقند اعتمادبه نفس بالایی دارند که تاثیر خوبی دروضع تحصیلی آنها دارد.