اندر احوالات ما جوونا (۱۲) – باشگاه رفتن و بدنسازی

بیشتر جوونا میگن برای داشتن بدنی سالم به باشگاه میرن، شما چطور؟