فصل مشترک – ف۲ کودکان و مادران زندانی

از حامد فرمند پرسیدیم کودکانی که والدینشون به هر دلیلی‌ در زندان هستند چقدر با احساس امنیت و ثبات آشنا هستند؟