شوق یادگیری (۱۹) – اختلال در یادگیری ق۳

تاثیر عواطف واحساست در یاد گیری.