اندر احوالات ما جوونا (۱۱) – پدیده سلفی گرفتن

چرا ما جوونا اینقدر دوست داریم از خودمون سلفی بگیریم؟