با تارا (۱۱) – خطا پوش

چشم ها را باید شست و خطای دیگران رو بایستی فراموش کرد! چقدر با این حرف موافقید؟