اندر احوالات ما جوونا (۱۰) – کنکور

به نظر شما آیا کنکور باید از نظام آموزشی ایران حذف بشه؟