شوق یادگیری (۱۷) – اختلال در یادگیری ق۱

کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند از نظر عقلی وهوشی ضعیف نیستند بلکه حواس پنجگانه آنها در سنین اولیّه تقویت نشده.