رضوان نامه ق۳

سهیل کمالی در قسمت سوم رضوان نامه درباره برخی آموزه های دیانت بهائی صحبت میکند.

لینک یوتیوب: