دوازده – حکایت چهارم

تاجری که آرزو داشت حضرت بهاءالله را ببیند!