رقص هندی

38

قسمتی از اجرای رقص سنتی هندی توسط آکادمی رقص مودرا.