رضوان نامه ق۲

سهیل کمالی در قسمت دوم رضوان نامه درباره آموزه های اجتماعی آئین بهائی صحبت میکند.

لینک یوتیوب: