سرود بهاءالله

سرودی با عنوان بهاءالله.

لینک یوتیوب: