تنها هرگز

ترانه ای برگرفته از آثار بهائی با اجرای آلیشیا روحی کاندال.

لینک یوتیوب: