جهان از نگاه جوانان

20

نظر برخی جوانان درباره تغییرات جهان در دو قرن گذشته.

لینک یوتیوب: