جهان از نگاه جوانان

نظر برخی جوانان درباره تغییرات جهان در دو قرن گذشته.