۱۷۴ – عید رضوان ق۱

معنی رضوان، اهمیت عید رضوان و … در این اولین قسمت از برنامه ۱۷۴. برنامه ای با حضور جناب ریاض الفت.