گشت بهاری (۴) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

دراین برنامه دو اثر طنز و شیرین از عبید ذاکانی و یک اثر از مولاناجلال الدین رومی نقل میگردد.