پرواز – شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی

62

محفوظ الحق علمی از دانشمندان مسلمان هند و پاکستان بود و با دکتر اقبال لاهوری شاعر معروف دوست بود.