گشت بهاری (۳) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

دراین برنامه آثاری طنز و شیرین از عبیدذاکانی و مولاناجلال الدّین رومی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل میگردد.