پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۳

بهین آیین وقتی بهائی شد با همسر بیستمش سی سال زندگی کرد. و در معرّفی آئین بهائی از صبر وتحمّل همسرش بهره برد.