شوق یادگیری (۱۵) – هوش و استعداد ق۱

معمولا همه هوش دارند ولی هرکسی در یک نوع از هوش های شناخته شده قوی تر است.