گشت بهاری (۲) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

دراین برنامه آثاری طنز و شیرین از عبیدذاکانی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل میگردد.